preloader

Integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

När man använder Tickital som besökare, hyrestagare/köpare eller uthyrare/säljare så överlämnas personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifieras med en fysisk person.

Tickital är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.tickital.com samt via mobil applikationerna distribuerade via Google Play och App Store.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Tickital tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse, även kallat GDPR.

Allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela Tickital.

De allmänna bestämmelserna innebär att Tickital alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter

Vid användande av Tickitals hemsida eller mobilapp samlas endast information in som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varat samt vilka sidor som besökts. Användaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Tickital genom att registrera ett konto.

Ändamål

Tickital samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att tillhandahålla en tjänst som berörd person har begärt. Tickital behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till att ett konto upprättas informationen finns då i våra allmänna villkor.

Samtycke

Tickital strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Tickital  inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. Lista på samarbetspartners finns i allmänna villkor. I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Säkerhet

Tickital vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Tickital. Om sådana personuppgifter finns hos Tickital får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@tickital.com

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Tickital är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

Ändring av personuppgiftshantering

Om det sker förändringar i hur Tickital hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

  • – Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
  • – Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
  • – Vilka sidor som besöks på webbplatsen
  • – Hur lång tid besöket tar
  • – Vilken webbläsare som används

Effektivisera och följa upp våra marknadsaktiviteter. För detta anlitar vi externa partners. (Tredjeparts permanent cookie).

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på info@tickital.com